Thư Đức Cha Đaminanô (năm 1925)

Giám mục Đamianô gởi lời kính thăm các Cha thuộc quyền Ta đặng mọi sự lành và đặng hayVốn các Cha hằng muốn cho con chiên mình ở luôn trong địa sở cho sum vầy đông số; sự ấy thật là theo lẽ đương nhiên, vì Cha chẳng muốn lìa...

Read more
Page 1 of 4 1 2 4

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)