Chủ Nhật , 24/02/2019
Home > Tài liệu > Giáo Hội Tại Việt Nam

Giáo Hội Tại Việt Nam

Về sự cho trẻ em rước lễ

Trích Mémorial, Mission de Quinhon, 30 Novembre 1912, tr. 113-121 Giám mục Đamianô gởi lời kính các Linh mục, và thăm các chức cùng giáo hữu đặng mọi sự lành, cùng đặng hay: ¯ 1- Cứ theo Sắc Chỉ Tòa Thánh (QUAM SINGULARI 8 Aug, 1910, và đã rao trong MÉMORIAL, Oct, ...

Xem thêm »

Thư chung về việc lập trường quốc ngữ

Trích Mémorial, mission de Quinhon, số 92, 10 Novembre 1912, tr. 100-105 Ngày lễ các Thánh Nam Nữ 1912 Giám mục ĐA-MI-A-NÔ gởi lời kính các Cha, thăm chức việc và giáo hữu đặng mọi sự lành, cùng đặng hay: Vốn Ta gánh việc chăn chiên, thì hằng ước ao khao ...

Xem thêm »

Hai chiếc thuyền hồng phúc

Mẹ Giáo Hội Việt Nam: Hai chiếc thuyền hồng phúc của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…” Mẹ Giáo Hội Việt Nam ơi, con suy gẫm về hai chiếc thuyền hồng phúc của “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy…”, mà thương Mẹ thuở hàn vi quá! Thuở ấy ...

Xem thêm »

Về sự thi kinh, thi thiên

(Thư Giám mục Đamianô năm 1912) Trích Mémorial, Mission de Quinhon 31 Decembre 1912, tr. 127-132 Giám mục ĐAMIANÔ gởi lời kính các Linh mục, thăm chức việc và giáo hữu đặng mọi sự lành, và đặng hay: Ta nghĩ rằng: hễ sự gì người ta biết chắc chắn, cùng hiểu ...

Xem thêm »

Nghị quyết về Lễ Nghi Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên

Xin giới thiệu đến đọc giả nghị quyết về ‘Lễ Nghi Tôn Kính Ông Bà Tổ Tiên’ được lập từ năm 1974 tại Nha Trang bởi các Giám Mục Việt Nam (Miền Nam). I- Bổn phận thảo kính đối với Ông Bà Cha Mẹ của người Công Giáo. Khi nhìn ...

Xem thêm »