Page Not Found

Sorry the page you were looking for cannot be found. Try searching for the best match or browse the links below:

Latest Articles

Chúa Giêsu chết khi nào?

Chúa Giêsu chết khi nào?

Hằng năm, chúng ta cử hành Mùa Chay, rồi cử hành Tuần Thánh, đặc biệt là Thứ Sáu Tuần Thánh...

Chúa Giê-su ngã ba lần

Chúa Giê-su ngã ba lần

Giống như Chúa Giêsu, chúng ta cũng bị kết án chịu đau khổ và phải chết vì tội. Chúa Giêsu...

Radio

 

Radio Vaticana
Đài Vatican (Việt ngữ)

 

Radio Veritas Asia
Đài Chân lý Á châu (Việt ngữ)